Перелік медичних послуг за програмою медичних гарантій на 2022 рік

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

Перелік


ХІРУРГІЯ ОДНОГО ДНЯ

 1. Забезпечення планової госпіталізації пацієнта/пацієнтки при наявності в нього/неї відповідного обсягу досліджень до запланованого хірургічного втручання, виконаних на амбулаторному етапі надання медичної допомоги, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. 
 2. Забезпечення огляду пацієнта/пацієнтки лікуючим лікарем перед наданням медичної послуги.
 3. Передопераційний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем-анестезіологом або лікарем-анестезіологом дитячим (за умови надання допомоги дітям). 
 4. Проведення лабораторних обстежень у разі виникнення ускладнень, зокрема:
 • загальний аналіз крові;
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • інших досліджень відповідно до потреб пацієнта.
 1. Проведення у разі виникнення ускладнень додаткових інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, у тому числі ЕКГ, рентгендослідження, УЗД тощо.
 2. Проведення медичної підготовки пацієнта/пацієнтки до діагностичного, лікувально-діагностичного втручання або оперативного лікування, яке не може бути проведеним в амбулаторних умовах. 
 3. Проведення анестезіологічного забезпечення під час діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур.
 4. Проведення діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур, здійснення яких неможливе в амбулаторних умовах і потребує спостереження протягом не більше 24 годин в умовах стаціонару.
 5. Проведення при наявності показань гістологічного, цитологічного досліджень матеріалу, отриманого при проведенні втручань відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 6. Забезпечення медичного спостереження за пацієнтом після оперативного лікування або іншого втручання профільним лікарем-спеціалістом, медсестринським персоналом, а також лікарем-анестезіологом у разі проведення анестезіологічного забезпечення.
 7. Забезпечення післяопераційного знеболення при наявності показань відповідно до типу операційного втручання. 
 8. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.
 9. Надання пацієнту/пацієнтці рекомендацій щодо подальшого медикаментозного та відновлювального лікування в амбулаторних умовах та тактики дій при розвитку будь-яких ускладнень. 
 10. Навчання пацієнта/пацієнтки та/або осіб, які здійснюватимуть догляд за пацієнтом/пацієнткою після виписки зі стаціонару одного дня, основ післяопераційного догляду вдома.
 11. Надання медичної допомоги у разі виникнення невідкладних станів у пацієнта/пацієнтки з дотриманням подальшої маршрутизації пацієнта.
 12. Забезпечення госпіталізації пацієнта/пацієнтки у профільне стаціонарне відділення при виникненні ускладнень під час перебування пацієнта/пацієнтки в стаціонарі одного дня та наявності показань до цілодобового спостереження та лікування.

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ В СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

 1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем-невропатологом та/або лікарем-нейрохірургом, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті. 
 2. Невідкладне проведення нейровізуалізації всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я (не пізніше 60 хвилин з моменту звернення пацієнта/пацієнтки з підозрою на гострий мозковий інсульт в заклад або доставлення його/її бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги). Забезпечення анестезіологічного супроводу пацієнта/пацієнтки для проведення нейровізуалізації. 
 3. Моніторинг клінічних, лабораторних, інструментальних показників відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 4. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі у закладі, зокрема:
 • розгорнутий клінічний аналіз крові з підрахунком числа тромбоцитів;
 • біохімічний аналіз крові (С-реактивний білок, загальний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), креатинін, сечовина, натрій, калій, тропонін);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • коагуляційний гемостаз (протромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-дімер);
 • загальний аналіз сечі;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.
 1. Проведення інструментальних досліджень, зокрема:
 • спіральна комп’ютерна томографія (СКТ) головного мозку включно з СКТ-ангіографією та/або МРТ головного мозку включно з неконтрастною МР-ангіографією у цілодобовому режимі;
 • електрокардіографія (ЕКГ) (у цілодобовому режимі);
 • ультразвукові дослідження з проведенням доплерографії;
 • інші інструментальні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.
 1. Проведення системної тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), включаючи забезпечення необхідними лікарськими засобами.
 2. Направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.
 3. Лабораторний та нейровізуалізаційний контроль після проведення системної тромболітичної терапії відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 4. Направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити нейрохірургічні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.
 5. Своєчасне проведення седації, анестезії та знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до внутрішньовенних анестетиків, ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів, а також міорелаксантів.
 6. Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.
 7. Проведення та документування скринінгу щодо порушень ковтання (тест на дисфагію) у всіх пацієнтів при поступленні та перед початком годування чи прийому ліків через рот (не пізніше 24 годин після госпіталізації). Динамічне спостереження за функцією ковтання.
 8. Проведення термінових консультацій лікарями інших спеціальностей, у тому числі телемедичних консультацій, відповідно до клінічної ситуації.
 9. Проведення консультації логопеда або терапевта мови та мовлення у перші 48 годин після госпіталізації.
 10. Проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта, або психолога.
 11. Проведення заходів із вторинної профілактики інсульту відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема відмова від куріння, надмірного споживання алкоголю, контролю ваги тіла та артеріального тиску тощо.
 12. Направлення пацієнта/пацієнтки до іншого закладу охорони здоров’я для отримання необхідної медичної допомоги відповідно до затвердженого внутрішнім наказом закладу клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.
 13. Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я в гострому періоді інсульту та направлення пацієнтів для отримання послуг з реабілітації у післягострому періоді інсульту.
 14. Оцінка та документування тяжкості порушень життєдіяльності на момент виписки за модифікованою шкалою Ренкіна (МШР).
 15. Розроблення та організація навчання для родини/доглядачів з наступних питань: методи особистої гігієни, стратегії спілкування, техніки переміщення, профілактики ускладнень та інших специфічних проблем, пов’язаних з гострим мозковим інсультом, контроль за безпечним ковтанням та відповідної зміни дієти, допомоги регулювання поведінки при психосоціальних проблемах.
 16. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.
 17. Забезпечення пацієнтів з бульбарним синдромом та дисфагією лікарськими засобами для парентерального харчування та харчовими продуктами для спеціальних медичних цілей для ентерального харчування.

Додаткові вимоги до обсягу медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки: 

 1. Проведення ендоваскулярних нейроінтервенційних втручань, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки. 
 2. Лабораторний та нейровізуалізаційний контроль після застосування ендоваскулярних методів лікування відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 3. Забезпечення проведення нейрохірургічної допомоги (нейрохірургічних втручань), відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки. 
 4. Проведення інструментальних досліджень (у цілодобовому режимі): 
 • селективна ангіографія; 
 • трансторакальної ехокардіографії, дуплексного сканування судин шиї протягом; 
 • КТ-перфузіографії та/або МРТ-перфузіографії.

СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

 1. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:
 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові і резус фактору;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, глобулін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній, кальцій; феритин; сироватковий прокальцитонін, тропонін I або Т, високочутливий (hs-cTnI); гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), лужна фосфатаза, показник антинуклеарних антитіл (ANA));
 • ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;
 • ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (кількісне визначення), антистрептолізин-О (кількісне визначення));
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
 • визначення глюкози в цільній крові або сироватці крові та/або проведення глюкозотолерантного тесту;
 • глікозильований гемоглобін в цільній крові;
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • аналіз сечі загальний;
 • мікроальбумін у сечі;
 • ацетон в сечі;
 • копрограма;
 • тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;
 • бактеріологічні дослідження з урахуванням визначення патогенної флори, а також умовно патогенних та облігатних бактерій, мікропреципітації на сифіліс, визначення найпростіших та гельмінтів калу, серотипування та чутливість до антибактеріальної терапії;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
 1. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:
 • електрокардіографія (ЕКГ);
 • ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
 • ендоскопічні дослідження;
 • рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
 • магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним
 • контрастуванням);
 • інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
 1. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
 2. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.
 3. Надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій.
 4. Проведення інтенсивної терапії пацієнтам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.
 5. Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією.
 6. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду.
 7. Проведення заходів із профілактики захворювань.
 8. Направлення пацієнтів при наявності показань в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої, паліативної медичної допомоги, реабілітаційних послуг у післягострому та довготривалому періодах реабілітації.
 9. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

 

Додаткові вимоги до обсягу медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) (для надання медичної допомоги дітям):

 1. Надання медичної допомоги дітям із тяжкими гострими та хронічними захворюваннями, в тому числі у відділенні інтенсивної терапії, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 2. Цілодобове проведення інструментальних досліджень в умовах стаціонару.
 3. Цілодобове проведення лабораторних досліджень у закладі.
 4. Надання реабілітаційних послуг за відсутності протипоказань в гострому періоді реабілітації та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у післягострому та довготривалому періодах реабілітації.

Додаткові вимоги до обсягу медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) (для надання медичної допомоги дорослим):

 1. Цілодобове проведення інструментальних досліджень в умовах стаціонару.
 2. Цілодобове проведення лабораторних досліджень у закладі.
 3. Надання реабілітаційних послуг за відсутності протипоказань в гострому періоді реабілітації та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у післягострому та довготривалому періодах реабілітації.

ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

 1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем з визначенням його/її маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних обстежень, зокрема:
 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові і резус фактору;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти (натрій, калій, магній, кальцій, хлор));
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), Д-дімер);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення);
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;
 • загальний аналіз сечі;
 • бактеріологічні дослідження;
 • гістологічні дослідження;
 • цитологічні дослідження;
 • патоморфологічні дослідження;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
 1. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:
 • електрокардіографія (ЕКГ);
 • ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії та ехокардіографії;
 • ендоскопічні дослідження;
 • рентгенологічні дослідження;
 • комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
 • магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
 • інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
 • Передопераційний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем-анестезіологом або лікарем-анестезіологом дитячим (за умови надання допомоги дітям).
 1. Проведення хірургічних операцій.
 2. Своєчасне знеболення, анестезіологічне забезпечення, при необхідності – процедурна седація, на всіх етапах діагностики та лікування, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень. 
 3. Проведення інтенсивної терапії пацієнтам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.
 4. Забезпечення післяопераційного моніторингу та подальшої медикаментозної терапії.
 5. Наявність рішення мультидисциплінарної онкологічної групи спеціалістів (консиліуму) щодо планового оперативного втручання з приводу злоякісного новоутворення. У випадку виявлення новоутворення під час ургентного або планового оперативного втручання – проведення забору гістологічного матеріалу та гістологічного дослідження та направлення пацієнта/пацієнтки з підозрою на онкологічне захворювання з висновками гістологічного дослідження на мультидисциплінарний (онкологічний) консиліум (групу спеціалістів).
 6. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.
 7. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 8. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 9. Надання реабілітаційних послуг за відсутності протипоказань в гострому періоді реабілітації.
 10. Направлення пацієнтів при наявності показань в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої, паліативної медичної допомоги, реабілітаційних послуг у післягострому та довготривалому періодах реабілітації.
 11. Проведення заходів з профілактики захворювань.
 12. Забезпечення харчування в умовах стаціонару. 

 Додаткові вимоги до обсягу медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) (для надання медичної допомоги дорослим):

 1. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:
 • комп’ютерна томографія та/або магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
 • ангіографічні дослідження;
 • СКТ ангіографія.
 1. Проведення інструментальних ендоскопічних досліджень в умовах стаціонару у цілодобовому режимі.
 2. Цілодобове проведення лабораторних досліджень у закладі.
 3. Наявність лікарів-інтернів.

Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) (для надання медичної допомоги дітям):

 1. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема комп’ютерної томографії (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням).
 2. Проведення інструментальних ендоскопічних досліджень в умовах стаціонару у цілодобовому режимі.
 3. Цілодобове проведення лабораторних досліджень у закладі.
 4. Проведення хірургічних втручань новонародженим.
 5. Надання медичної допомоги при опіках всіх ступенів тяжкості у дітей у повному обсязі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 6. Надання медичної допомоги при травмах всіх ступенів тяжкості та локалізації ушкоджень у дітей у повному обсязі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 7. Надання медичної допомоги дітям у випадку отруєнь та інтоксикацій усіх ступенів тяжкості у повному обсязі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 8. Надання медичної допомоги дітям у випадках виявлення сторонніх тіл органів чуттів, травної системи, системи органів дихання тощо у повному обсязі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 9. Проведенням хірургічних втручань на очах відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 10. Наявність лікарів-інтернів.
Call Now Button